Prihvaćanje Kolačića

Ova stranica koristi kolačiće (engl. Cookies) kako bi vam pružili najbolje iskustvo na našoj internet stranici. Ako nastavite koristiti ovu stranicu, pretpostavit ćemo da se slažete sa Uvjetima Zaštite privatnosti

PRO-NAUTIKA d.o.o.

Zagrebačka Ulica 81 , Šibice 10290 Zaprešić (GoogleMaps )
damir@pronautika.hr

Odabir jezika:

BRODSKI MOTORI
 
Pronautika d.o.o.
Pronautika d.o.o.
 

Opći uvjeti poslovanja

 
Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.

U ovim uvjetima prodaje Prodavatelj je trgovačko društvo Pro – nautika d.o.o., Šibice, Zagrebačka ulica 81, OIB: 55461709680, a Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja kupuje plovila ili drugu opremu i/ili koristi usluge koje Prodavatelj prodaje, odnosno pruža.

Članak 2.

Ugovor je sporazum o kupoprodaji predmeta i/ili pružanju usluga koje Prodavatelj prodaje/pruža, sklopljen putem ponude Prodavatelja koju Kupac prihvati, usmeno ili pisano. Ugovor se smatra sklopljenim prihvatom ponude Prodavatelja od strane Kupca. Prihvatom ponude, Kupac prihvaća i ove Opće uvjete poslovanja Prodavatelja, što će Kupac potvrditi svojim potpisom na računu Prodavatelja.

Članak 3.

Ponuda Prodavatelja je pisani prijedlog ponude prodaje robe(plovila i druga oprema) ili pružanja usluga, uključujući i ponudu učinjenu elektroničkim putem, poslanu određenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke Ugovora. Prodavatelj nije vezan svojom ponudom te isključuje svoju obvezu da ponudu održi, osim ukoliko je drugačije naveo u ponudi dostavljenoj Kupcu.

Članak 4.

Sve ponude učinjene Kupcima biti će u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

Članak 5.

Prodavatelj u ponudi može navesti rok u kojem je vezan svojom ponudom. U tom slučaju Prodavatelj je vezan ponudom samo do isteka roka naznačenog u ponudi. Ukoliko Prodavatelj u ponudi nije naveo rok valjanosti ponude, u tom slučaju Prodavatelj nije vezan svojom ponudom te isključuje obvezu da ponudu održi.

Članak 6.

Kupoprodajne cijene navedene u ponudi vrijede samo za onu robu i za one usluge koje su predmet ponude i samo u roku u kojem je Prodavatelj vezan ponudom u smislu članka 5. ovih Općih uvjeta poslovanja.

Članak 7.

Prodavatelj može naplatiti cijenu veću od one navedene u ponudi, ukoliko se troškovi Prodavatelja prilikom dostave i/ili isporuke robe Kupcu iz bilo kojeg razloga povećaju, ili kada se dostava i/ili isporuka robe promijeni ili kasni krivnjom Kupca, zbog propusta Kupca ili slučajem koji se dogodio Kupcu. Cijena se u tim slučajevima uvećava za stvarno nastale više troškove Prodavatelja.

Članak 8.

Dostava se sastoji od isporuke robe ili pokušaja isporuke robe na ugovorenu adresu dostave izvršena od strane Prodavatelja. U slučaju kada Kupac dolazi po robu Prodavatelju dostava se smatra dovršenom preuzimanjem robe od strane Kupca ili njegovog ovlaštenog predstavnika/dostavljača. Kada mjesto dostave i predaje nije određeno ugovorom, roba se predaje u mjestu u kojem Prodavatelj ima sjedište u trenutku sklapanja ugovora.

Članak 9.

Rokovi dostave su okvirni, osim u slučaju pisane potvrde Prodavatelja o prihvaćanju fiksnog termina dostave. Prodavatelj nije odgovoran za zakašnjenje ako je do njega došlo zbog uzroka ili slučaja koji mu se dogodio (viša sila), a na koji nije mogao utjecati.

Članak 10.

Dostavom robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na Kupca. Ako dostava robe nije izvršena zbog uzroka ili slučaja koji se Prodavatelju dogodio bez njegove krivnje i/ili na koji nije mogao utjecati ili u slučaju zakašnjenja Kupca zbog bilo kojeg razloga, rizik prelazi na Kupca u trenutku kada je trebalo izvršiti dostavu.

Članak 11.

Ako je Kupac uzrokovao zakašnjenje dolaska po robu ili zakašnjenje dostave robe svojim činom, propustom ili slučajem koji mu se dogodio, Prodavatelj može raskinuti ugovor bez ikakve odgovornosti prema Kupcu.

Članak 12.

Kupac je dužan isplatiti kupoprodajnu cijenu u vrijeme, u mjestu i na način određen izdanim računom, sklopljenim Ugovorom ili ovim Općim uvjetima poslovanja.

Članak 13.

Prodavatelj ima pravo zaračunati i naplatiti Kupcu zatezne kamate na sve dospjele, a neplaćene iznose po računu/ima, tekućim od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa pa do isplate, i to sa zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5(pet) postotnih poena (za kupce pravne osobe), odnosno 3 (tri) postotna poena(za kupce fizičke osobe).

Članak 14.

Kupac nema pravo odbiti platiti kupoprodajnu cijenu u trenutku njezina dospijeća zbog bilo kakvog nedostatka robe, jer time Kupac pada u zakašnjenje i Prodavatelj je ovlašten na iznos glavnice zaračunati mu i naplatiti zatezne kamate. Kupac je dužan u cijelosti isplatiti kupoprodajnu cijenu na dan dospijeća sukladno izdanom računu, ugovoru i ovim Općim uvjetima poslovanja te nema pravo iznos kupoprodajne cijene smanjiti radi nadoknade, eventualnog protupotraživanja ili iz bilo kojeg drugog razloga.

Članak 15.

Prodavatelj ima pravo odgoditi dostavu robe ili izvršenje usluga i/ili otkazati ugovor i svaki drugi pravni posao sklopljen s Kupcem bez ikakve obveze Prodavatelja prema Kupcu, u slučaju da Kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu na dan dospijeća naznačen u računu.

Članak 16.

Prodavatelj ima pravo podnijeti tužbu radi isplate kupoprodajne cijene ili njezina dijela bez obzira da li je pravo vlasništva na robi prešlo na Kupca.

Članak 17.

Roba koja je predmet ugovora o kupoprodaji ostaje vlasništvo Prodavatelja sve do potpune isplate kupoprodajne cijene i zateznih kamata u slučaju kašnjenja s plaćanjem. Ukoliko se roba nalazi kod Kupca od trenutka izvršene dostave, kupac odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe, a ukoliko robu drži uskladištenu, za vrijeme pridržaja prava vlasništva, robu je dužan držati odvojeno od ostale robe i na njoj jasno naznačiti da je roba vlasništvo Prodavatelja.

Članak 18.

Kupac je obvezan bez odlaganja izvijestiti Prodavatelja o svakoj šteti koja nastane na robi, kao i o svakom postupku ovrhe, osiguranja, stečaja i slično, koji bi se trebali provesti na robi ili mogu biti od utjecaja na pridržaj prava vlasništva Prodavatelja, jer je u suprotnom dužan Prodavatelju naknaditi svaku štetu koja mu time nastane.

Članak 19.

Prodavatelj može u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor putem pisane obavijesti Kupcu, koja može biti i u elektroničkom obliku, u slučaju kad kupac ne izvrši obveze temeljem izdanog računa, sklopljenog ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja, niti to ne učini u roku od sedam dana nakon primitka dodatnog pisanog zahtjeva Prodavatelja, koji može biti i u elektroničkom obliku.

Članak 20.

Prodavatelj može u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor putem pisane obavijesti Kupcu, koja može biti i u elektroničkom obliku, u slučaju kad se nad Kupcem pokrene postupak stečaja ili likvidacije ili prijeti realna opasnost da Kupac neće moći izvršiti obveze preuzete ugovorom i ovim Općim uvjetima poslovanja.

Članak 21.

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke rabljenih i izložbenih proizvoda je isključena, osim za materijalne nedostatke koji se pokažu na dijelovima plovila (opreme) za koje dijelove je Prodavatelj izdao Kupcu jamstvo i to u roku u kojem je jamstvo važeće.

Rabljenu robu prodavatelj prodaje po sistemu viđeno-kupljeno.

Prodavatelj je dužan prije isporuke rabljenog plovila omogućiti Kupcu probnu vožnju na plovilu kojeg kupuje, kao i kontrolu/pregled cijelog plovila sa svim njegovim dijelovima i uređajima. U slučaju da Kupac odbije probnu vožnju i isporuku plovila od strane Prodavatelja te sam preuzme plovilo na adresi Prodavatelja , da bi izdano jamstvo bilo važeće plovilo u upotrebu treba uvesti ovlašteni serviser. Isto se potvrđuje odgovarajućom potvrdom servisera(potpis i pečat) na obrascu izdanom od strane Prodavatelja, te vraćenom Prodavatelju u zahtijevanoj formi i sadržaju unutar 15 dana od izvršene primopredaje.

Ukoliko Kupac preuzme plovilo na adresi Prodavatelja i postupi protivno prethodnoj odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja, nema prava prema izdanom jamstvu koje samim time postaje nevažeće, a ujedno se odriče prava potraživati bilo kakvo obeštećenje na ime materijalnih nedostataka plovila.

U slučaju da se prilikom probne vožnje uoče kvarovi ili nedostaci na plovilu takve naravi da plovilo nije plovno ili se ne može koristiti za svoju namjenu, Prodavatelj je kvar dužan o svom trošku ukloniti prije isporuke Kupcu, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je kvar uočen.

Članak 22.

Prodavatelj ne jamči za ispravnost dijelova plovila obuhvaćenih jamstvom, ukoliko se plovilo/oprema održava ili koristi protivno uputama Prodavatelja ili proizvođača ili ako nedostatak proizlazi iz nezgode ili nemarnog odnosa Kupca prema plovilu/opremi, ako je plovilo/oprema promijenjena ili modificirana na bilo koji način ili ako je plovilo/oprema popravljala bilo koja druga osoba osim Prodavatelja ili ako je neispravno servisirana ili nedostatak proizlazi iz bilo kojeg uzroka ili okolnosti izvan kontrole i utjecaja Prodavatelja.

Članak 23.

Prodavatelj nije odgovoran za kvar/oštećenje/nedostatak proizvoda kad je Kupac bio svjestan nedostatka pri samoj kupnji te unatoč tome kupio plovilo/opremu bilo da se radi o trgovačkim ili potrošačkim ugovorima.

U slučaju prodaje rabljenog plovila, bez obzira radi li se o trgovačkom ili potrošačkom ugovoru Kupac je obvezan na uobičajeni način pregledati rabljeno plovilo prije kupnje.

U slučaju kupnje rabljenog plovila Kupac prihvatom ponude potvrđuje da je izvršio pregled rabljenog plovila te da je svjestan da se radi o rabljenom plovilu smanjene funkcionalnosti i kvalitete u odnosu na novo plovilo.

U slučaju kupnje rabljenog plovila Kupac prihvatom ponude potvrđuje da je razumio i prihvatio upozorenje od Prodavatelja da je rok trajanja i kvaliteta takvog plovila smanjena u odnosu na novo plovilo.

U slučaju kupnje rabljenog plovila, prihvatom ponude Kupac potvrđuje da na sebe preuzima rizik mogućih ulaganja u rabljeno plovilo uzrokovanih činjenicom da isto nije novo.

U slučaju kupnje rabljenog plovila kupac se odriče bilo kakvih potraživanja na ime materijalnih nedostataka takve robe, izuzev nedostataka na dijelove plovila pokrivene izdanim jamstvom, u roku na koje je jamstvo izdano.

Prodavatelj nije odgovoran za nedostatke skrivene ili vidljive na potrošnom materijalu koji podliježe habanju uvjetovanom korištenjem odnosno normalnim trošenjem kroz korištenje robe, kad je predmet prodaje rabljeno plovilo.
Kupac se prihvatom ponude odriče bilo kakvih potraživanja na ime nedostataka potrošnog materijala.


Članak 24.

Kod prodaje rabljenih plovila, Prodavatelj daje jamstvo isključivo na blok motora s glavama i radilicom i to u trajanju od šest (6) mjeseci ili _______ radnih sati (računajući od primopredaje plovila), ovisno o tome koji se uvjet prvi ispuni.

Jamstvo se ne odnosi na agregate i potrošne/servisne dijelove na motoru. Efekti erozije, korozije i normalnog trošenja posebno se isključuju iz jamstva.

Unutar jamstvenog roka Kupac je obvezan minimalno jednom (i to u prva tri mjeseca važenja jamstva) o svom trošku kod Prodavatelja izvršiti kontrolu motora i redovan servis motora na rabljenom plovilu, koje je predmet prodaje. U slučaju da Kupac propusti unutar jamstvenog roka izvršiti navedenu kontrolu motora i redovan servis jamstvo prestaje važiti.

Prodavatelj zadržava pravo da za slučaj potrebe izvrši generalnu reparaturu bloka motora u slučaju kvara, uz snošenje troškova uklanjanja i postavljanja tog motora od strane Kupca.

Slabo održavanje, nekorištenje dijelova pribavljenih od Prodavatelja ili neprimjerena uporaba plovila stavlja jamstvo Prodavatelja izvan snage.

Kupac gubi pravo na reklamaciju temeljem jamstva u slučaju izazivanja pregrijavanja motora, u slučaju da u motoru nije bila dovoljna razina ulja, dovoljna razina rashladne tekućine, u slučaju da motor nema adekvatan protok vode za hlađenje uslijed začepljenog usisa motora i oštećenog impelera, u slučaju potapljanja plovila i motora, u slučaju preopterećenja motora i plovila, kao i u slučaju havarije.

Jamstvo se daje samo prvom kupcu i ne prenosi se na drugog ili svakog sljedećeg Kupca bez pisanog odobrenja Prodavatelja.

Kupac je dužan Prodavatelja obavijestiti o kvaru/problemu najkasnije u roku sedam dana od nastanka problema pisanim putem. Bilo kakva potraživanja temeljem izdanog jamstva, moraju biti podnesena odmah kad je uočen kvar .
Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca povrat reklamiranog motora.

Kupac je dužan dostaviti o svom trošku u servis Prodavatelja plovilo ili blok motora ili motor. Prodavatelj je ovlašten u svom servisu utvrditi i otkloniti svaki kvar pokriven jamstvom. U slučaju da je Kupac u jamstvenom roku, bez pisane suglasnosti Prodavatelja kvar otklonio kod drugog servisera, Kupac gubi pravo na jamstvo i Prodavatelj mu nije dužan nadoknaditi troškove takvog popravka.

U slučaju kad na zahtjev Kupca temeljem jamstva Prodavatelj prilikom pregleda motora ili plovila utvrdi da kvar ili reklamacija nije pokrivena uvjetima jamstva iz ovih Općih uvjeta poslovanja, Kupac je dužan snositi troškove pregleda uključujući i sve materijalne troškove koje je Prodavatelj imao ukoliko je Kupac zahtijevao da se pregled izvrši izvan sjedišta Prodavatelja.

Bilo kakav zahtjev Kupca temeljem jamstva ili neispunjenje tog zahtjeva od strane Prodavatelja ne ovlašćuju niti na koji način Kupca da odgađa ili mijenja uvjete plaćanja.

Članak 25.

Na sve ugovorne odnose Prodavatelja i Kupca kao mjerodavno pravo primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve sporove nastale iz ili u vezi s izdanim računom, ugovorom i ovim općim uvjetima poslovanja nadležan je stvarno nadležni sud prema sjedištu Prodavatelja.

PRO-NAUTIKA d.o.o. zastupana po Nenadu Đurđeviću (direktoru), Damiru Đurđeviću (direktoru)

Na sve ugovorne odnose Prodavatelja i kupca kao mjerodavno pravo primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve sporove nastale iz ili u vezi s ugovorom i ovim općim uvjetima poslovanja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.